Hướng dẫn tạo 1 bài viết trong website wordpress

Sau khi đăng nhập vào hệ thống thành công giao diện quản trị sẽ có dạng như sau

1. Tạo post (bài viết) mới trong website wordpress

Để tạo một bài viết mới, các bạn thực hiện các bước sau:

1.1. Khởi tạo bài viết mới

Từ menu của trang quản trị, bạn chọn Bài viết >> Viết bài mới.

1.2. Sửa, xóa bài viết đã đăng
CÁCH LÀM: Từ menu của trang quản trị, bạn chọn Bài viết >> Viết bài mới.
Chọn mục “Bài viết” --> “Tất cả bài viết” --> “chỉnh sửa” ( để sửa bài viết đã đăng) hoặc chọn mục
“xóa” ( để xóa bài viết đã đăng )